Nepaliec viens

Tev ir kāds īsts draugs, kuram vari pilnīgi uzticēties? Varbūt esi viens ar savām problēmām? Vai vēlies nekad vairs nejusties vientuļš? Būt laimīgs un brīvs?
Vai tā ir taisnība?
Kā tas var būt?
Lai cik neticami, bet tā var kļūt īstenība. Jau šodien! Tā ir iespēja iegūt savu sargeņģeli. Patiesībā šis eņģelis ir radīts tieši tev un tā nav ilūzija, bet nopietna un pārbaudāma realitāte. Trijos kontinentos (Eiropā, Āzijā un Āfrikā) visdažādāko profesiju un sociālo slāņu pārstāvji (ārsti, ministri, karavadoņi, zemnieki, filozofi, gani, valdnieki, mācītāji, dzejnieki, mūziķi, zvejnieki, muitas darboņi) apmēram 40 autori, 1500 gadu laikā, ir uzrakstījuši unikālu Instrukciju, kura tulkota apm. 2000 valodās un dialektos. Šī Instrukcija uzrakstīta, lai tu jau šodien vairs nebūtu vientuļš, lai tu vienmēr būtu drošībā un ne tikai... Tajā pateikts kā atrisināt visas tavas problēmas, kā kļūt brīvam, kā būt bagātam ar to, kas tev jau pieder, kur ņemt drosmi grūtās un bezcerīgās situācijās. Instrukcijas nosaukums ir Bībele.

Un tomēr... Bībeles īstais autors ir Dievs. Viņš ir Persona, kura tevi īsti un patiesi mīl. Mīl tā, kā tikai Radītājs var mīlēt to, ko Viņš Pats ir radījis. Tu Viņam esi tik svarīgs, ka Viņš vēlas kopā ar tevi būt bezgalīgi ilgi (Viņš teicis - mūžīgi). Vēl vairāk, Viņš tev devis pilnīgi brīvu izvēli pieņemt Viņa mīlestību vai to ignorēt. Arī tad Viņa mīlestība pret tevi paliks nemainīga. Ir tikai viena lieta, kas tevi šķir no Viņa. Tas ir grēks.
Cilvēkam, ko Dievs radīja, Viņš skaidri pateica: „no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi”. (1.Moz 2:17) Tomēr Ādams nepaklausīja Dieva brīdinājumam, pārkāpa likumu un starp cilvēku(iem) un Dievu nostājās grēks. Tur, kur ir Dievs nevar būt grēks.
Sākās neatgriezenisks process: „Vairodams Es vairošu tavas sāpes ... lai zeme ir nolādēta tevis dēļ ... Ērkšķus un dadžus lai tā tev dod ... vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties”. (1.Moz 3:16-19) „Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu (Ādamu) no Ēdenes dārza ...” (1.Moz 3:23) Projām no bezrūpības, pārpilnības, laimes, projām no veselības, skaistuma un nemirstības, projām no Dieva.
Bet Dievs bija radījis cilvēku pēc Savas līdzības – mīlestībai un draudzībai ar Viņu. Ja vecākiem jāšķiras no bērna, kurš pārkāpjot likumu nonāk cietumā, viņi taču nepārstāj to mīlēt. Tieši tāds ir arī Dievs. Lai atbrīvotu cilvēkus no grēka varas, kuru mēs mantojam jau piedzimstot, daļa no Viņa kļuva par cilvēku un labprātīgi pieņēma sodu, ko bijām pelnījuši mēs - nāvi. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,” (Jņ 3:16)
Visdīvainākais tiesas lēmums tika pieņemts mūsu ēras sākumā:
„NAV VAINĪGS – PIESPRIEST NĀVES SODU (sitiet krustā).”

Tādēļ, ka grēku var nomazgāt tikai ar nevainīgām asinīm. Lai visi cilvēki tiktu izglābti no pazušanas (no mūžīga izmisuma), Dieva Dēls nomira (ne)cilvēcīgā nāvē, tomēr pēc trīs dienām Viņš piecēlās no kapa dzīvs. Piecēlās, lai mēs būtu brīvi. Lai debesu un elles iemītnieki ieraudzītu Jēzus Kristus augšāmcelšanās brīnumu. Lai visi, arī tie, kuri vēl tikai dzims, varētu būt brīvi no grēka. Brīvi, ja viņi pieņem Dieva upuri. „Jo, ja jau viena cilvēka (Ādama) pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu!” (Rom 5:17)
Dievs ir izdarījis visu, lai tu varētu vienkārši, bet brīvprātīgi, saņemt Viņa žēlastības un taisnības dāvanu: „... lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu”.
Ko nozīmē Viņam ticēt, kas jādara?
Bībele saka: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi." (Mt 4:17) Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam. (Jņ 3:18)

Lai tu nekad nejustos vientuļš, lai tevī būtu miers un iekšējs komforts, lai tu vienmēr būtu drošībā, lai iesāktu jaunu dzīvi, kurā pat mirstot būsi ieguvējs, lai saņemtu tieši tev paredzētās svētības: Tev domās vai vārdos skaidri jānoformulē sava vēlēšanās, ja tikai tā ir patiesa: ”Dievs, es gribu pieņemt Tavu dāvanu, Tavu upuri par maniem grēkiem. Lūdzu, piedod visus manus grēkus un no šī brīža Tu būsi manas dzīves noteicējs.” Saki Viņam visu ko tu vēl gribi izteikt, nekautrējies pateikt patiešām visu. Tā ir tava pirmā saruna ar Tēvu. Kā bērns, pasaki Viņam visu kas tevī krājies, arī neizpratni par savas dzīves situāciju. Viņš ir līdzās, Viņš klausās, Viņš gaida, ka tu izteiksi visu savas sirds smagumu, pat vilšanos Viņā, pat neticību Viņam. Izsaki visu. Viņš grib tevi pieņemt par Savu bērnu. Tajā brīdī, kad tu runāsi ar Viņu, tu piedzimsi no jauna, mūžīgai dzīvei.

Vai zini, kas tavā dzīvē pēc šīs lūgšanas mainījās?
Tev ir DRAUGS ... visīstākais un visreālākais, Kurš vienmēr būs blakus, kurš vienmēr gribēs dzirdēt ko tu Viņam teiksi un Kurš vienmēr tev atbildēs. Varbūt pašā sākumā tu Viņa atbildes nesaklausīsi tik skaidri, jo Viņu dzird caur sirdi. Bet, ja vairāk lasīsi Viņa Vārdu un ieklausīsies tajā ko saka tava sirds, tu arvien skaidrāk atšķirsi Viņa balsi.

Jēzus Kristus ļāva Sevi piesist krustā, lai nomirtu kopā ar mūsu pārkāpumiem, lai grēku atstātu kapā, bet Pats celtos augšā dzīvs, lai vienmēr būtu kopā ar tiem, kuri izvēlēsies Viņu pieņemt par savu Kungu - Kungu, kurš kalpo! Šo cilvēku kopumu Viņš sauc par Savu ģimeni - Draudzi. Ļauj, lai Viņš tevi ved uz kādu no dievnamiem, kur pulcējas Viņa draudze! Jēzus saka:”Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam" (Mt 28:20)
Lai Dievs tevi svētī un pasargā!

Un vēl, par eņģeli, Bībele saka:
”Vai tie visi (eņģeļi) nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to (cilvēku) labā, kam jāmanto pestīšana?” (Ebr. 1:14)
Tavs eņģelis gaida to brīdi, kad viņš varēs sākt tev kalpot, priecāties, kad tu priecāsies un raudāt, kad tev būs grūti, vienmēr sargāt tevi un visu, kas tev vajadzīgs pastāstīt Visaugstākajam, Debesu un zemes valdniekam, un tajā pat laikā – tavam Tēvam.
Jēzus saka:
„Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu.” (Mt 18:10)